Vacatures per mail ontvangen? Maak een vacature alert aan

Vacatures per mail ontvangen? Maak een vacature alert aan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van FlevoDirect uitzendbureau. 

Algemene bepalingen

1. Definities
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3. Totstandkoming van de inleenovereenkomst
4. Wijze van facturering
5. Betalingsvoorwaarden
6. Ontbinding
7. Aansprakelijkheid
8. Overmacht
9. Geheimhouding
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11. Slotbepalingen

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

12. Het inlenen van uitzendkrachten
13. Inhoud en duur van de inleenovereenkomst en de terbeschikkingstelling(en)
14. Het inlenerstarief, (uur)beloning en overige vergoedingen
15. Informatieverplichting inlener
16. De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon
17. Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht
18. Selectie van uitzendkrachten
19. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens de uitzendonderneming
20. Identificatie en persoonsgegevens
21. Auto van de zaak en bedrijfssluiting

Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling

22. Toepasselijkheid algemene bepalingen
23. Vergoeding en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst
24. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende
25. Selectie van werkzoekende

1. Definities H4

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder leiding en toezicht van deze inlener.
1.2 Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een uitzendonderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en onder leiding en toezicht van een inlener.
1.3 Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten.
1.4 Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen een uitzendonderneming en een inlener waarin de specifieke voorwaarden worden opgenomen waaronder een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder leiding en
toezicht van een inlener.
1.5 Inlenerstarief: het bedrag per tijdseenheid dat de inlener aan de uitzendonderneming verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Het omvat de kosten van de arbeid waaronder loonkosten, loonheffing en sociale premies, alsmede een marge voor de
dienstverlening van de uitzendonderneming.
1.6 Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die inlener.
1.7 Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.
1.8 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een arbeidsbemiddelingsonderneming. 6 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN
1.9 Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een arbeidsbemiddelingsonderneming en een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de onder lid 7 genoemde diensten.
1.10 NBBU-cao: de cao voor Uitzendkrachten die geldt voor ondernemingen die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
1.11 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de uitzendonderneming aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen, de uitzendonderneming en een inlener waarop de uitzendonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de uitzendonderneming en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Wij doen wat we beloven. FlevoDirect maakt het verschil.
247