Vacatures per mail ontvangen? Maak een vacature alert aan

Vacatures per mail ontvangen? Maak een vacature alert aan

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van FlevoDirect uitzendbureau. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt FlevoDirect uw persoonsgegevens. FlevoDirect acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoons-
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij FlevoDirect uitzendbureau veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.
 

Waarom heeft FlevoDirect een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van FlevoDirect bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met FlevoDirect worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.
 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die FlevoDirect van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.
 

Van wie verwerkt FlevoDirect persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiële) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van FlevoDirect. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe FlevoDirect omgaat met hun persoonsgegevens.
 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is FlevoDirect uitzendbureau, gevestigd aan Zuiderzeeweg 17 te Zeewolde (de hoofdvestiging). De inschrijving in de Kamer van Koophandel met nummer 39084101, met als rechtspersoon FDU B.V., waaronder vestiging Zeewolde en Lelystad vallen. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. In dit geval is dit C. Opgelder.
 

Waarvoor gebruikt FlevoDirect uitzendbureau uw persoonsgegevens?

FlevoDirect uitzendbureau mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
• uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
• de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
• de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
• de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
en
• de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van FlevoDirect uitzendbureau, waarbij uw belang niet prevaleert.

FlevoDirect uitzendbureau verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

244